logo


Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze offertes en verkopen zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden. Behoudens afwijking, door ons schriftelijk bevestigd aan de klant, gelden deze voorwaarden spijts elk afwijkend of strijdig beding dat zou kunnen voorkomen in briefwisseling, documenten, bestelbons, formulieren ed. uitgaande van de klant. Door het plaatsen van bestellingen verzaakt de klant uitdrukkelijk zich te beroepen op zijn verkoops- of aankoopvoorwaarden

2. Behoudens bijzondere en schriftelijke waarborg van onzentwege zijn de leveringstermijnen, gesteld door de klant of door onszelf, louter informatief en niet strikt toepasselijk. Vertraging in de levering, van welke omvang ook, kan ons niet blootstellen aan betaling van enige schadevergoeding.

3. Door ons verstrekte monsters of beschrijvingen zijn louter informatief en niet bindend, behoudens schriftelijke waarborgen dienaangaande van onzentwege. Afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding te onzen laste.

4. Goederen die door de klant niet worden afgenomen kunnen, naar onze keuze, hetzij op de kosten van de klant opgeslagen worden in onze magazijnen of bij derden, hetzij door ons aan derden worden doorverkocht. In het laatste geval zal de klant ons, bij wijze van schadevergoeding uit hoofde van door ons geleden winstderving, een forfaitair bedrag verschuldigd zijn 50% van de gefactureerde prijs, onverminderd eventuele opslag- en transportkosten en onverminderd ons recht lastens de klant vergoeding te vorderen van de door ons reëel geleden schade.

5. Wij behouden ons het recht voor om de te leveren hoeveelheid te verminderen of uit te voeren leveringen te annuleren, mocht de noodwendigheid zich voordoen. Onze beslissingen dienaangaande zullen geen aanleiding kunnen geven tot het vorderen van enige schadevergoeding ten onze laste.

6. Klachten m.b.t. de geleverde goederen, van welke aard dan ook, dienen binnen de 48 uur na datum van levering bij te worden meegedeeld. Na die termijn worden geen klachten meer aanvaard. Enkel voorschriften van openbare orde wijken van voormelde regeling af.

7. Behoudens afwijkend beding worden de goederen geleverd af fabriek. Derhalve reizen de goederen op kosten en risico van de klant, ook wanneer ze FOB of franco werden verkocht, Zendingen buiten onze normale ronde, alsmede zendingen beneden een netto bedrag van 200€, worden verhoogd met extra-verzendingskosten die minimum 25€ zullen bedragen.

8. Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar te Gent, netto dertig dagen factuurdatum.

9. Alle facturen van REVOGAN zijn, behoudens indien uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen en mist uitdrukkelijke vermelding op de factuur, steeds contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel.

Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar worden, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn of indien afbetalingsmodaliteiten bedongen werden.

In geval van niet betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, behoudt REVOGAN zich het recht voor om een levering op te schorten of de aanvang of verderzetting van werken stop te zetten tot integrale betaling van haar facturen ontvangen wordt en zonder dat de besteller daarbij aanspraak zal kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding vanwege REVOGAN. REVOGAN kan daarbij tevens haar retentierecht uitoefenen.

Schuldvergelijking is, behoudens andersluidend schriftelijk beding, niet toegestaan.

Wat betreft de verwijlinteresten en het aangerekend schadebeding, gelden de volgende bepalingen die wederkerig van toepassing zijn (dus ook op creditnota’s of schulden verschuldigd door REVOGAN)

T.a.v. consumenten:

Wanneer de consument zijn schuld niet heeft betaald op de vervaldatum van een factuur zijn verwijlinteresten en een schadebeding van toepassing conform de volgende barema’s:

1: de verwijlinteresten conform de wettelijke interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som, en:

2: een forfaitaire vergoeding, als volgt berekend:

  1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  2. 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Het schadebeding is van toepassing zodra de vervaltermijn is vervallen én na het verzenden van een ingebrekestelling die de vorm aanneemt van een eerste herinnering na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument.

Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de consument.

T.a.v. ondernemingen:

Elk factuurbedrag dat op de vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder

ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een verwijlintrest opbrengen van 8% per jaar , en zal eveneens verhoogd worden met een schadevergoeding voor de interne invorderingskosten die conventioneel en onveranderlijk vastgesteld is op 10% van het totale factuurbedrag en met een minimum van 75,00 EURO, dit onverminderd eventuele gerechtskosten.

10. De aanvaarding van een wisselbrief geldt niet als schuldvernieuwing.

11. Bij niet-betaling van een factuur, van een wissel, een effect of enig ander betaaldocument op de vervaldag, wie ook de begunstigde is, worden al de ons door de klant nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Alle sommen die de klant nog zouden toekomen, ten welke titel en door wie dan ook, zullen geacht zijn van rechtswege aan ons te zijn afgestaan ten belope van de ons verschuldigde bedragen, en zulks vanaf de vervaldatum der niet-betaalde factuur, wissel of effect. Alle door ons nog uit te voeren bestellingen zullen kunnen worden geannuleerd, ook al mochten zij reeds volledig of ten deel zijn betaald geworden.

12. Zolang de koper niet zal voldaan hebben aan zijn betalingsverplichting, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn eigen verplichting op te schorten.

13. Elke hogervermelde clausule is wederkerig, zodat de klant zich eveneens op dezelfde rechten en aanspraken kan beroepen in voorkomend geval.

14. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.