Ga naar de inhoud

Verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze offertes en verkopen zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden. Behoudens afwijking, door ons schriftelijk bevestigd aan de klant, gelden deze voorwaarden spijts elk afwijkend of strijdig beding dat zou kunnen voorkomen in briefwisseling, documenten, bestelbons, formulieren ed. uitgaande van de klant. Door het plaatsen van bestellingen verzaakt de klant uitdrukkelijk zich te beroepen op zijn verkoops- of aankoopvoorwaarden.
 2. Behoudens bijzondere en schriftelijke waarborg van onzentwege zijn de leveringstermijnen, gesteld door de klant of door onszelf, louter informatief en niet strikt toepasselijk. Vertraging in de levering, van welke omvang ook, kan ons niet blootstellen aan betaling van enige schadevergoeding.
 3. Door ons verstrekte monsters of beschrijvingen zijn louter informatief en niet bindend, behoudens schriftelijke waarborgen dienaangaande van onzentwege. Afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding te onzen laste.
 4. Goederen die door de klant niet worden afgenomen kunnen, naar onze keuze, hetzij op de kosten van de klant opgeslagen worden in onze magazijnen of bij derden, hetzij door ons aan derden worden doorverkocht. In het laatste geval zal de klant ons, bij wijze van schadevergoeding uit hoofde van door ons geleden winstderving, een forfaitair bedrag verschuldigd zijn 50% van de gefactureerde prijs, onverminderd eventuele opslag- en transportkosten en onverminderd ons recht lastens de klant vergoeding te vorderen van de door ons reëel geleden schade.
 5. Wij behouden ons het recht voor om de te leveren hoeveelheid te verminderen of uit te voeren leveringen te annuleren, mocht de noodwendigheid zich voordoen. Onze beslissingen dienaangaande zullen geen aanleiding kunnen geven tot het vorderen van enige schadevergoeding ten onze laste.
 6. Klachten m.b.t. de geleverde goederen, van welke aard dan ook, dienen binnen de 72 uur na datum van levering bij aangetekende brief te worden meegedeeld. Na die termijn worden geen klachten meer aanvaard. Enkel voorschriften van openbare orde wijken van voormelde regeling af.
 7. Behoudens afwijkend beding worden de goederen geleverd af fabriek. Derhalve reizen de goederen op kosten en risico van de klant, ook wanneer ze FOB of franco werden verkocht, Zendingen buiten onze normale ronde, alsmede zendingen beneden een netto bedrag van 200€, worden verhoogd met extra-verzendingskosten die minimum 25€ zullen bedragen.
 8. Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar te Gent, netto dertig dagen factuurdatum.
 9. Alle niet op hun vervaldag betaalde tacturen zullen van rechtswegen en zonder aanmaning een interest van 1% per maand opleveren, te rekenen vanaf datum van de factuur. Bovendien zal op het openstaande bedrag van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15%, met een minimum van 40€ per factuur.
 10. De aanvaarding van een wisselbrief geldt niet als schuldvernieuwing.
 11. Bij niet-betaling van een factuur, van een wissel, een effect of enig ander betaaldocument op de vervaldag, welke ook de begunstigde weze, worden al de ons door de klant nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. Alle sommen die de klant nog zouden toekomen, ten welke titel en door wie dan ook, zullen geacht zijn van rechtswege aan ons te zijn afgestaan ten belope van de ons verschuldigde bedragen, en zulks vanaf de vervaldatum der niet-betaalde factuur, wissel of effect. Alle door ons nog uit te voeren bestellingen zullen kunnen worden geannuleerd, ook al mochten zij reeds volledig of ten deel zijn betaald geworden.
 12. Zolang de koper niet zal voldaan hebben aan zijn betalingsverplichting, heeft de verkoper het recht de uitvoering van zijn eigen verplichting op te schorten.
 13. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd. De domiciliëring van wissels betekent geen afwijking op deze regel.